شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین

برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو. (یونک)