شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین

كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند. (گوته)