شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)